Kinderopvang Henny

Algemene voorwaarden Kinderopvang Henny

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Kinderopvang Henny:
Kinderopvang Henny is gevestigd aan de Markeloseweg tussen Laren en Markelo en ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 164527254.
Kinderopvang:
Opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar volgens de regels van de Wet op de Kinderopvang. Het een of meer dagen, buiten de eigen huishouding, in georganiseerd verband en tegen geldelijke vergoeding bieden van onderdak, verzorging en begeleiding, aan gelijktijdig meerdere kinderen in de leeftijd van 2 maanden tot 4 jaar, afkomstig uit meerdere huishoudens;
Contractant:
De ouders/verzorgers waarmee de overeenkomst kinderopvang wordt aangegaan;
Ouders:
De ouder(s) of verzorger(s) die voor de opvang van hun kind(eren) gebruik maken van de diensten van Kinderopvang Henny.
De overeenkomst:
De overeenkomst waarin tussen contractant en Kinderopvang Henny de rechten en plichten ten aanzien van de afgesproken kinderopvang worden vastgelegd;
Dagopvang:
De opvang en verzorging die vereist is voor een kind van 2 maanden tot 4 jaar;
Kindplaats:
Één of meerdere dagen per week bij Kinderopvang Henny;

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden tussen het Kinderopvang Henny en de contractant zijn bindend tenzij er een aanvullende overeenkomst tussen Kinderopvang Henny en de contractant is opgemaakt. Deze aanvullende overeenkomst in de vorm van een afsprakenlijst, is alleen bindend op de beschreven onderwerpen. De aanvullende overeenkomst mag niet in strijd zijn met de Wet op de Kinderopvang.

Artikel 3: De vergunning

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Lochem hebben Kinderopvang Henny op grond van de Verordening Kinderopvang formeel vergunning verleend voor het exploiteren van een kindercentrum voor hele dagopvang.

Artikel 4: De aannameprocedure en wachtlijst

Kinderopvang Henny zal zich inspannen het aangemelde kind te plaatsen op de door de ouders gewenste dagen. Indien, om welke reden dan ook, dit niet op kort termijn mogelijk is, zal het kind op een wachtlijst worden geplaatst. In principe worden de kinderen in volgorde van inschrijving geplaatst dan wel op een wachtlijst gezet, met inachtneming van de voorrangsregeling welke beschreven staat onder artikel 5. De gehele aannameprocedure valt onder de verantwoordelijkheid van Henny Ziel.

Artikel 5: De voorrangsregeling

Aan de plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment reeds één of meerdere kinderen op de kinderopvang zijn geplaatst, wordt voorrang verleend boven de plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment nog geen kinderen op de kinderopvang zijn geplaatst.
Aan een uitbreiding van het aantal dagen waarvoor een kind reeds op de kinderopvang is geplaatst, wordt in principe voorrang toegekend boven de plaatsing van een kind, dat nog niet op de kinderopvang was geplaatst; zulks ter beoordeling van Henny Ziel.

Artikel 6: Toelating van kinderen

Kinderopvang Henny biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 maanden tot 4 jaar.
Een kind wier geestelijke of lichamelijke gezondheidstoestand zodanig is dat hij / zij niet op de voor Kinderopvang Henny gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, behoeft niet geplaatst te worden.
Kinderopvang Henny zal hieromtrent in overleg treden met de ouders. De ouders dragen er zorg voor dat bij aanmelding alle gegevens die op enigerlei wijze hierbij van belang kunnen zijn, aan Kinderopvang Henny worden verstrekt.

Artikel 7: Totstandkoming van de overeenkomst

De afspraken met betrekking tot de definitieve plaatsing van een kind, alsmede de wederzijdse rechten en verplichtingen worden geregeld en vastgelegd in een door beide partijen ondertekende overeenkomst.

Artikel 8: Inhoud en duur overeenkomst

Kinderopvang Henny stelt de contractant overeengekomen kindplaats ter beschikking voor opvang van een kind in de dagopvang. Contractant en Kinderopvang Henny kunnen in onderling overleg hiervan afwijken. Deze afwijking wordt gefactureerd. Bij een structurele wijziging wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, indien anders vermeld, ingaande bij daadwerkelijke plaatsing. Deze overeenkomst eindigt in principe wanneer het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt.
Bij het aangaan van de overeenkomst geldt een proefperiode van 2 maanden beginnend vanaf de op het contract vermelde ingangsdatum. Indien de contractant of Kinderopvang Henny binnen deze 2 maanden kenbaar maken niet verder te willen met de andere partij dan kunnen zij de overeenkomst per direct beëindigen.
Opzegging van de overeenkomst is voor beide partijen mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren met ontvangstbevestiging en gaat in per de 1e van een kalendermaand.
Als het kind zodanige sociale, psychische dan wel fysieke eigenschappen vertoont, dat het functioneren van de groep wordt verstoord, behoudt Kinderopvang Henny zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 9: Eindiging zonder noodzakelijke opzegging

De overeenkomst voor de dagopvang eindigt van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is op het moment dat het kind wordt toegelaten op de basisschool, alsook bij het overlijden van het kind.

Artikel 10: Tijdelijke afwezigheid van een ziek kind

Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste één maand niet op de kinderopvang komt, dan blijft de verplichting tot betaling van de voor dat kind vastgestelde vergoeding gehandhaafd.
Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van meer dan één maand niet naar Kinderopvang Henny komt, kan men voor de periode vanaf het moment waarop het kind langer dan één maand afwezig is, bij Henny Ziel schriftelijk een verzoek om een vermindering van 50% van de vergoeding indienen. Dat verzoek moet worden ondersteund door een schriftelijke verklaring van de behandelend arts.
Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden niet op de kinderopvang is geweest, moeten de ouders het besluit nemen of zij de voor dat kind gereserveerde plaats op de kinderopvang willen aanhouden. In het bevestigende geval wordt hen, tot het moment waarop het kind weer op de oorspronkelijke overeengekomen dagen aanwezig is, 50% van de voor dat kind vastgestelde vergoeding in rekening gebracht.

Artikel 11: Zieke kinderen

Ten aanzien van het al dan niet toelaten van zieke kinderen op de kinderopvang volgt Kinderopvang Henny zo nodig de richtlijnen van de GGD.

Artikel 12: Betalingscondities

Voor elke door Kinderopvang Henny beschikbaar gestelde kindplaats is de contractant maandelijks een vergoeding verschuldigd zoals aangegeven in de meest recent bekendgemaakte en in werking getreden prijslijst, die opvraagbaar is bij Kinderopvang Henny. Genoemd bedrag is ten alle tijde verschuldigd, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de kindplaats.
Wijzigingen in deze prijslijst zullen tenminste twee maanden voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk aan de contractant bekend gemaakt worden.
Zodra de overeenkomst door zowel Kinderopvang Henny als de contractant ondertekend is, geldt de opzegtermijn van twee maanden. De contractant is het overeengekomen tarief over twee maanden (ingaande op de afgesproken ingangsdatum) verschuldigd aan kinderopvang Henny. Genoemd bedrag is ten alle tijde verschuldigd, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de kindplaats.
De factuur wordt automatisch geïncasseerd na afloop van de maand. Bij het niet kunnen incasseren, dan wel niet tijdige betaling, ontvangt de contractant een betalingsherinnering met het verzoek binnen de gestelde termijn te betalen. Mocht er na twee herinneringen geen betaling plaatsvinden dan is Kinderopvang Henny gerechtigd om de opvang stop te zetten. Vervolgens zal de gehele openstaande vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De kosten van het incassobureau zijn voor rekening van de contractant.
De contractant tekent naast de overeenkomst ook een machtiging tot wederopzegging aan Kinderopvang Henny om maandelijks het op de factuur vermelde totaalbedrag af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Kinderopvang Henny heeft haar aansprakelijkheid in de hoedanigheid van kinderopvangbedrijf verzekerd. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade door de verzekerde toegebracht in verband met haar hier bovengenoemde hoedanigheid.
Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
Onder zaakschade wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van anderen dan de verzekeringnemer, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 14: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden voortvloeiende uit onder andere het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, mobilisatie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand en voorts iedere omstandigheid, welke Kinderopvang Henny redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.

Artikel 15: Klachtenregeling

Kinderopvang Henny heeft een interne en externe klachtenregeling opgesteld. Op verzoek kan een ouder / verzorger een exemplaar van het klachtenreglement ontvangen.

Artikel 16: Slotbepaling

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, streven partijen er naar in onderling overleg en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, tot een voor beide acceptabele oplossing te komen.
Eventueel uit de plaatsingsovereenkomst voortvloeiende geschillen die niet tot overeenstemming leiden, zullen worden berecht.